Orientační Ceník

Tisk

Tento ceník slouží pro orientační kalkulaci účetních prací a ostatních služeb. Konkrétní cenová nabídka je vždy zpracována na základě posouzení náročnosti poskytovaných služeb a může se od orientační kalkulace lišit. V případě požadavku klienta lze, na základě posouzení náročnosti poskytovaných služeb, nabídnout cenu i formou měsíčního paušálu.

 

V ceně za vedení daňové evidence resp. účetnictví je zahrnuto vedení příslušných účetních knih a ostatní evidence v souladu s platnými zákonnými předpisy.

V ceně za prováděné služby jsou dále obsaženy i veškeré vedlejší náklady zhotovitele (náklady na pořízení příslušného software a potřebného hardware, režijní náklady na spotřebu kancelářských potřeb apod.).

Ceny jsou uvedeny bez DPH, která je účtována dle platných předpisů.

Vedení daňové evidence
(dříve jednoduché účetnictví), účetnictví (dříve podvojné účetnictví)

Služba Cena
Jedna věta účetní evidence (účetní nebo evidenční položka) 10-20 Kč
Rekonstrukce účetnictví za minulá období (úč. nebo evid. položka) 20-40 Kč
Zpracování účetní sestavy k určitému datu 100 Kč
Zpracování řádné účetní závěrky 1000-20000 Kč
Zpracování ročního přehledu o příjmech a výdajích pro ČSSZ 100 Kč

Daňová přiznání

Služba Cena
Daňové přiznání k dani z příjmu – fyzická osoba, závislá činnost 1000-1500 Kč
Daňové přiznání k dani z příjmu – fyzická osoba, více příjmů 1500-5000 Kč
Daňové přiznání k dani z příjmu – právnická osoba 2000-10000 Kč
Daňové přiznání k DPH - měsíční, čtvrtletní 250-500 Kč
Daňové přiznání k silniční dani za první dopravní prostředek 300 Kč
Daňové přiznání k silniční dani za každý další dopravní prostředek 100 Kč
Daňové přiznání k dani z nemovitosti 500-2000 Kč
Daňové přiznání k dani z převodu nemovitosti 500-1000 Kč

Vedení personální a mzdové agendy, zpracování mezd a honorářů

Služba Cena
Nástup a výstup zaměstnance 1 150 Kč
Zpracování mzdové agendy jednoho zaměstnance za měsíc (malá organizace) 150 Kč
Zpracování mzdové agendy jednoho zaměstnance za měsíc (velká organizace) 250 Kč
Zpracování honorářové agendy na základě dodaných podkladů 50-100 Kč

Poznámky:

1 Sepsání pracovní smlouvy, zpracování přihlášky zaměstnance u ČSSZ, zpracování přihlášky k pojištění u zdravotní pojišťovny, nebo vystavení zápočtového listu, zpracování odhlášky zaměstnance u ČSSZ, zpracování odhlášky zaměstnance k pojištění u zdravotní pojišťovny

V případě že cena za úkon není uvedena jednoznačně, určuje její výši náročnost konkrétního případu a kvalita předložených podkladů. U smluvních klientů, kteří mají uzavřenu roční smlouvu o dílo je cena za zpracování řádné účetní závěrky včetně daňového přiznání obvykle ve výši průměrné měsíční ceny za zpracování účetnictví.

U smluvních klientů, kteří mají uzavřenu roční smlouvu o dílo, je v ceně za účetní položku zahrnuto i zpracování měsíčního resp. čtvrtletního daňového přiznání k DPH, účetní poradenství a účast při kontrolách a jednání na finančním úřadě a SSZ v rozsahu 5 hodin za rok. V ceně za zpracování mzdové agendy je u těchto klientů dále zahrnuto i zpracování přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny, roční zúčtování mezd a vystavování potvrzení o zaměstnání a příjmech.

Všechny doklady předávané klientem ke zpracování musí být věcně správné, úplné, čitelné a časově roztříděné. Za věcnou správnost a úplnost odpovídá klient. Účetní kancelář odpovídá klientovi za dodržení správných postupů při aplikaci účetních předpisů v platném znění.

Ostatní služby

Služba Cena
Zpracování žádosti na finanční úřad, SSZ nebo zdravotní pojišťovnu 200 Kč
Doprovod při kontrole resp. jednání na finančním úřadu a SSZ 200 Kč/hodina
Zastupování při kontrole resp. jednání na finančním úřadu a SSZ 350 Kč/hodina
Účetní poradenství – konzultace 1000 Kč/hodina
Organizační poradenství – konzultace 1000 Kč/hodina

Cestovní náhrady

Cestovní náhrady se účtují v případě, že Účetní kancelář provádí na základě požadavku klienta činnost mimo svoji provozovnu. U klientů, kteří mají uzavřenu roční smlouvu o dílo s dohodnutým místem předávání podkladů a místem plnění, jsou cestovní náhrady účtovány, pokud je na základě požadavku klienta toto místo změněno, resp. v případě účasti na kontrolách a jednáních, které se uskuteční mimo dohodnuté místo plnění.

Doprava (MHD nebo osobní automobil)

Služba Cena
Při použití prostředků MHD za každých 15 min. strávených na cestě 50 Kč
nebo
při použití osobního automobilu za každých 30 min. strávených na cestě 50 Kč
a
za každý ujetý kilometr 9 Kč